Untitled Document

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด

พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาล (HIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย ลดการใช้กระดาษในองค์กร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบ Stock ยาและพัสดุ ลดระยะเวลาในการสรุปรายงาน ทั้งในรูปแบบ Text หรือ Graph เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ของบุคลากร และผู้บริหาร

นโยบายบริษัท

 • มุ่งพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย โดยเน้นการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีต่อลูกค้า เน้นเรื่องความสามารถในการให้บริการของระบบทั้งด้านการทำงาน และความปลอดภัย
 • ยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

จุดเด่นของโปรแกรม

 • ระบบรองรับการตั้งราคาค่าใช้จ่ายหลายราคาตามสิทธิการรักษา
 • มีระบบบันทึกรูปภาพอุบัติเหตุ และรูปภาพผู้ป่วย
 • มีระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ภายในระบบงาน
 • เรียนรู้ง่ายและการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 • รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น Electronic Note
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจในห้อง LAB ได้โดยตรง
 • เทคโนโลยี XML ทำให้สามารถพัฒนาไปเป็น Web Service ในอนาคต โดยการเชื่อมโยงโครงข่าย หรือดึงข้อมูลภายในเครือข่ายมาใช้ได้

Services Provided

 • System Analysis
 • Requirement Gathering
 • Solution Design
 • Onsite Training
 • Onsite Implementation
 • Tuning & Optimization
 • Support & Maintenance Enhancement

  Alliances


Untitled Document
  บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด
112/138 หมู่ที่ 4 ซอยเรวดี 5 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 081-355-3680, 096-727-0522, 02-951-5439
E-mail : contact@emrsoft.co.th
  สำหรับติดต่อสมัครงาน
โทร : 096-727-0522, 02-951-5439
E-mail : applyjob@emrsoft.co.th

EMR Soft Co., Ltd. Copyright @ 2019