โปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล “EMR” Version 1.5

Front Office 28 ระบบ

1. Core Application and Database Server
2. ระบบงานประชาสัมพันธ์
3. ระบบงานเวชระเบียน
4. ระบบงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
5. ระบบงานห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER)
6. ระบบงานห้องตรวจแพทย์
7. ระบบงานตรวจสุขภาพ (Checkup)
8. ระบบงานฝากครรภ์ (ANC)
9. ระบบงานทันตกรรม
10. ระบบงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
11. ระบบงานการเงินผู้ป่วยนอก
12. ระบบงานนัดหมายผู้ป่วย
13. ระบบงานห้องปฏิบัติการ (LAB)
14. ระบบงานธนาคารเลือด (Blood Bank)
15. ระบบงานกายวิภาค (Pathologist)
16. ระบบงานรังสีวิทยา (X-ray)
17. ระบบงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
18. ระบบงาน Admission Center
19. ระบบงานพยาบาลผู้ป่วยใน (Ward)
20. ระบบงานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
21. ระบบงานการเงินผู้ป่วยใน
22. ระบบงานวิสัญญี
23. ระบบงานห้องผ่าตัด (O.R.)
24. ระบบงานห้องคลอด
25. ระบบงานโภชนาการ
26. ระบบงานรับ-ส่งตัวผู้ป่วย
27. ระบบงานให้รหัสโรค (Coder)
28. ระบบส่งออกข้อมูล

 

Back Office 15 ระบบ

  1. ระบบงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
  2. ระบบงานคลังยาและเวชภัณฑ์
  3. ระบบงานจัดซื้อพัสดุ
  4. ระบบงานคลังพัสดุ
  5. ระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน
  6. ระบบงานบัญชีแพทย์
  7. ระบบงานบัญชีแยกประเภท
  8. ระบบงานบัญชีลูกหนี้
  9. ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้
 10. ระบบงานภาษี
 11. ระบบงานเช็คและธนาคาร
 12. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 13. ระบบงานสแกนเวชระเบียน
 14. ระบบงาน Online Report
 15. ระบบงานผู้ดูแลระบบ (System Admin)

 

 

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007