ศิริราชผนึกเนคเทคสร้างเครื่องมือสื่อสารผู้ป่วย

สวทช. : รพ.ศิริราชจับมือ ‘เนคเทค' ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์และโปรแกรมช่วยสื่อสาร แก้ปัญหาผู้ที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูด และผู้ป่วยในห้องไอซียู คาดช่วยให้ผู้ป่วยสื่อสารได้ดีขึ้น เตรียมถ่ายทอดเทคนิคให้โรงพยาบาลของรัฐ พร้อมเปิดอบรมนักแก้ไขการพูดและครอบครัวกลับไปฝึกที่บ้าน

นพ. ปิยสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมลงนามพัฒนาและทดสอบต้นแบบอุปกรณ์ช่วยสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านภาษาและการพูด

ผศ. ดร. ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ หัวหน้าสาขาอรรถบำบัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ เด็กสมองพิการแต่กำเนิด เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ หรือผู้มีปัญหาหูหนวก หูตึง ฯลฯ ซึ่งมียอดสะสมจำนวนมาก แต่ไม่สามารถที่จะเก็บเป็นสถิติได้ ขณะที่มีนักอรรถบำบัดหรือนักแก้ไขการพูดอยู่น้อยมาก และส่วนใหญ่ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาบของรัฐ ทำให้การบริการไม่ทั่วถึง

ผศ. ดร. ศรีวิมลกล่าวว่า การร่วมมือพัฒนาและทดสอบต้นแบบอุปกรณ์ช่วยสื่อสารจะช่วยให้นักอรรถบำบัดประเมินปัญหาและความสามารถของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อวางแผนการรักษา และให้ทำแบบฝึกหัดแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมีการประเมินซ้ำ หลังจากให้การรักษาเพื่อดูความก้าวหน้าของผู้ป่วย ซึ่งเดิมนั้นใช้วิธีการสังเกตเก็บข้อมูลด้วยการจด ทำให้สะดวกทั้งผู้ป่วย และผู้ให้บริการ โดยคาดหวังว่าโปรแกรมนี้จะเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั้งสะดวก และง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถทำได้บ่อยๆ และยังสามารถเก็บข้อมูลแต่ละครั้งเพื่อนำมาวางแผนการรักษาในครั้งต่อไป

“จากการทดลองในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กับโปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทยและการทดสอบความผิดปกติของเสียงพูดจำนวน 14 ราย พบว่าผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีโอกาสพูดสื่อสารกับสังคมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการนำผลงานทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในเดือนพฤษภาคมปีหน้านี้” ผศ. ดร. ศรีวิมลกล่าว

นายประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค กล่าวว่า ต้นแบบอุปกรณ์ และโปรแกรมช่วยสื่อสารที่มีการพัฒนาขึ้นมี 3 โปรแกรม คือ 1. โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย ซึ่งจะเป็นการทดสอบความผิดปกติของเสียงพูด ทดสอบความชัดเจนของการออกเสียง คุณภาพของเสียงและการติดตามความก้าวหน้าในการฝึกพูด 2. โปรแกรมช่วยสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร หรือโปรแกรม ‘ปราศรัย’ เป็นโปรแกรมช่วยสื่อสาร ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูดให้สามารถสื่อสารกับบุคคลรอบข้างผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สัญลักษณ์แทนการสื่อความหมาย หรือบรรจุเสียงพูดในการสื่อความหมาย มีการแบ่งหมวดหมู่ตามการใช้งาน พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดที่ใช้เพื่อการควบคุมระดับของเสียง การเปล่งเสียง เสียงก้อง หรือไม่ก้อง

นายประกาศิตกล่าวว่า อุปกรณ์ช่วยสื่อสารในห้องไอซียู และผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างพักฟื้น เป็นระบบช่วยสื่อสารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้อย่างปกติ และไม่สามารถเปล่งเสียงพูดได้ ซึ่งการทำงานใกล้เคียงกับโปรแกรมปราศรัย มีการใช้ระบบสังเคราะห์เสียงพูดแต่มีการออกแบบให้รับคำสั่งจากผู้ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การสั่งงานผ่านสวิตช์ที่ออกแบบพิเศษให้มีปุ่มกด เป็นต้น ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาการทำงานเบื้องต้นประมาณ 1 ปี เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบ และแก้ไขพัฒนาต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

 


 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007