มศว ผ่าตัดซ่อมกระดูกข้อเข่าด้วยการปลูกถ่ายเซลส์สำเร็จครั้งแรกในไทย

กรุงเทพฯ 13 พ.ค. 51: มศว ผ่าตัดซ่อมกระดูกอ่อนข้อเข่าด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ นักกีฬา ผู้ป่วยข้อเสื่อมในระยะเบื้องต้น สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ประหยัดค่าใช้จ่าย เงินไม่ไหลออกนอกประเทศ

รศ.นพ.ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก มศว และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนที่พร้อมในการปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2546 และได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อน (autologous chondrocytes implantation) ในผู้ป่วย เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2549 ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จ ส่วนค่าใช้จ่ายพบว่าราคาถูกกว่าการผ่าตัดเพาะเซลล์ในต่างประเทศถึง 10 เท่า

การศึกษาวิจัยไม่ได้หยุดลงเพียงแค่นั้น คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับโครงการสเต็มเซลล์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทำการวิจัยพัฒนาการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูก (bone marrow stem cells) มาเพาะเลี้ยงในโครงสร้างสามมิติและนำไปปลูกถ่ายในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของกระดูกอ่อน (autologous stem cells implantation) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 และได้พัฒนาการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดร่วมกับเซลล์กระดูกอ่อน พบว่า เนื้อเยื่อทั้งสองชนิดทำงานเสริมกัน ส่งผลถึงการเพิ่มจำนวนและสังเคราะห์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีผลดีต่อกระดูกอ่อนปกติและสามารถปลูกถ่ายกระดูกอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดร่วมกับเซลล์กระดูกอ่อน (autologous chondrocytes and stem cells implantation) ในผู้ป่วยได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ในปี 2551

รศ.นพ.ชาญณรงค์ กล่าวต่อว่า ผลดีของการพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนในประเทศได้ ทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษามีทางเลือกมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ลดค่าใช้จ่ายประหยัดงบประมาณและค่ารักษาพยาบาลไม่ไหลออกนอกประเทศ เป็นการช่วยประเทศชาติได้อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งแนวคิดการพัฒนาการใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการปลูกถ่ายซ่อมกระดูกผิวข้อถือเป็นแนวคิดใหม่ที่ได้รับความสนใจศึกษาค้นคว้า ต่อยอดทางความรู้ ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ มศว ยังได้ทำความร่วมมือกับโครงการสเต็มเซลล์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยการใช้วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering) เพื่อรักษาผู้ป่วยในโรคอื่นๆ ต่อไป

รศ.นพ.ชาญณรงค์ กล่าวด้วยว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และต้องประสบอุบัติเหตุ นักกีฬา ที่เล่นกีฬาเป็นอาชีพ และได้รับแรงกระแทกจากการเล่นกีฬา การปล่อยให้เกิดภาวะเข่าเสื่อมเกิดขึ้นโดยไม่รักษาถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สูญเสียทั้งทรัพยากรและเงินจำนวนมาก


ที่มา : สำนักข่าวไทย

 

 

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007