กระทรวงไอซีทีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 29 หน่วย ผลักดันมาตรฐานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วารสาร CIO เข้มแข็ง : 18 ก.ค. 50/กรุงเทพฯ – กระทรวงไอซีที เชิญสำนักงานปลัดกระทรวงทั้ง 19 กระทรวง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานอิสระรวม 29 หน่วย ร่วมลงนามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สร้างมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเต็มประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้มาตรฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทาง ทีเอชอีกิฟ (TH e-GIF) ระยะที่ 1 ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 1 อาคาร 9 บมจ. ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ ว่า “ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐสามารถทำได้อย่างยากลำบาก ทำให้การบูรณการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในหลายประเทศมีการกำหนดกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ อีกิฟ (e-GIF: e-Government Interoperability Frameworks) ขึ้น โดยที่ผ่านมาประเทศไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้พัฒนา กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศไทยขึ้นเรียกว่า ทีเอชอีกิฟ (TH e-GIF) และภายใต้การใช้ในแนวทางดังกล่าว กระทรวงไอซีทียังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ผลิตซอฟต์แวร์ภาคเอกชน จัดทำมาตรฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อใช้มาตรฐานข้อมูลดังกล่าวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กระทรวงไอซีทีจึงได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน”

ทั้งนี้ ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานอิสระ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) อีก 4 หน่วย ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

นายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบ หรือ TH e-GIF เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้การรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานอิสระได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นได้ในอนาคตเพื่อให้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานกลางขั้นต่ำของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใช้เองในหน่วยงาน

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007