ประวัติบริษัท

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านซอฟแวร์ทางการแพทย์ โดยเน้นถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความสะดวกในการใช้งานจริง เพื่อมาพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานให้สูงขึ้น

บริษัทมุ่งพัฒนาโปรแกรมบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการผู้ป่วย และลดภาระผู้บริหารในการบริหารโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมาย ในการประยุกต์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคธุรกิจโรงพยาบาล ของไทย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยให้งานด้านการบริการผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บริษัทตระหนักดีถึงทิศทางของโลกเทคโนโลยีในยุคของคลื่นลูกที่สี่ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านฐานข้อมูล การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยี Web-Based Application ซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้งานได้สะดวก และปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้ทันสมัยอยู่เสมอได้โดยง่าย

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007