HL7 (Health Level 7)

มาตรฐาน HL-7 ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 โดยเป็นผลการตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เป้นมาตรฐานที่จะทำการถ่ายโอนข้อมูลไปมาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นไปที่การถ่ายโดนข้อมูลระหว่างโปรแกรมประยุกต์ทางด้านการแพทย์ ซึ่งในยุคนั้นการถ่ายโอนข้อมูลกระทำได้แต่ในรูปแบบตัวอักษร ด้วยเหตุนี้ทำให้ HL-7 ครอบคลุมแต่ในด้านตัวอักษร

HL-7 เป็นถูกกำหนดให้ใช้งานได้ในระดับชั้นที่ 7 ของแบบจำลอง OSI (Layer 7 in OSI Model) ซึ่งจะแปลข้อความต่างๆ ตามลักษณะของเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกรับผู้ป่วย (Admission) ขั้นตอนการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล (Discharge) และขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น (Transfer) ซึ่งเรียกรวมๆ กันว่า กระบวนการ ADT (Admission, Discharge and Transfer) ซึ่งจะกระทำการแทรกคำสั่งมาตรฐาน HL-7 ลงในฟิลด์ของข้อมูล

ทำไมต้องกำหนดชุดข้อมูลมาตรฐานของการประกันสุขภาพ

เมื่อประเทศต่างๆ พัฒนามากขึ้น รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นจะพยายามสร้างหลักประกันทางสังคมแก่ประชาชนทุกคนโดยถ้วนหน้า หลักประกันด้านสุขภาพ เป็นหลักประกันที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดพัฒนาไป โดยไม่ให้ปัญหาสุขภาพมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง ในการสร้างหลักประกันให้ครบถ้วนอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลชุดหนึ่ง เพื่อวางแผนดำเนินการ และติดตามประเมินผล เป้าหมายดังกล่าว

ในประเทศไทย แม้รัฐบาลจะยังไม่สามารถสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนโดยทั้งหมดได้ แต่ในภาวะที่มีแผนประกันสุขภาพหลายแผน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม เช่น พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว บัตรประกันสุขภาพ รวมทั้งการประกันสุขภาพของบริษัทเอกชน ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างมาตรฐานของข้อมูล ให้แผนประกันสุขภาพเหล่านั้น สามารถแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลกันได้ ในขณะเดียวกัน สถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยที่ครอบคลุมด้วยแผนประกันสุขภาพต่างๆ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารข้อมูล ตลอดจนสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาแลกเปลี่ยนเพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ ระหว่างกันได้

ดังนั้น การกำหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน จึงเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่าง องค์กรหลักประกันสุขภาพ และสถานพยาบาลที่ให้บริการ ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ และของเอกชน

ที่ผ่านมา ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลต่างๆ ขาดการวางแผนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปอิเล็กโทรนิกส์จาก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือให้โรงพยาบาล ที่มีข้อมูลผู้ป่วยในทุกรายของปีงบประมาณ 2539 รวบรวมส่งส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มโรคตามหลักการกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group, DRG) ปรากฏว่า มีโรงพยาบาลชุมชน 32 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ 46 แห่ง ที่ส่งข้อมูลดังกล่าว ในแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล (diskettes) ภายหลังจากที่ปรับมาตรฐานข้อมูลบางส่วนให้ตรงกัน เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ เหลือข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง และจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 43 แห่งเท่านั้น จึงแสดงว่า การขาดมาตรฐานระดับข้อมูล ทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระดับสูงลดน้อยลงไป

ความหมายของมาตรฐานข้อมูล

การสร้างมาตรฐานของข้อมูลไม่ได้เป็นการบังคับให้ ทุกองค์กรประกัน หรือ ทุกสถานพยาบาล ต้องมีระบบการเก็บข้อมูล และระบบการทำงานที่เหมือนกันทุกประการ ตรงกันข้าม การกำหนดมาตรฐานของข้อมูลให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน เป็นการให้อิสระแก่หน่วยงานแต่ละแห่งในการทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ใช้ software ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม แต่ผลสุดท้าย บันทึกข้อมูลด้วยรหัสที่มีความหมายอย่างเดียวกัน และจัดรวบรวมตัวแปรต่างๆ ที่กำหนดในข้อมูลชุดที่เป็นมาตรฐานส่งเพื่อแลกเปลี่ยนกันในระดับประเทศ

การทำงานในลักษณะมาตรฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ มาตรฐาน Health Level 7 (HL7) องค์กร HL7 เกิดขึ้นเมื่อปี 1987 ภายใต้ความต้องการที่จะเห็นการบริหารข้อมูลมีประสิทธิภาพมากกว่าภาวะที่เป็นอยู่ ดังนั้น สถานพยาบาล ผู้ขายเครื่องมือ และที่ปรึกษาในวงการสารสนเทศสาธารณสุข จึงรวมตัวกันทำงานสร้างมาตรฐาน ในรูปคณะกรรมการ มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องทุก 3-4 เดือน กำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันที่ระดับ 7 คือ ระดับการใช้งาน (Application level) การทำงานของ HL7 ผ่านการรับรอง เป็นหน่วยหนึ่งขององค์การพัฒนามาตรฐานระดับชาติของสหรัฐอเมริกา คือ ANSI (American National Standards Institute) Accredited Standards Developing Organization

 

 

ที่มา : http://hpc.cpre.kmitnb.ac.th, http://www.ayo.moph.go.th

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007